Významné nepůvodní druhy hub a oomycetů


V České republice bylo dosud identifikováno přes 470 druhů nepůvodních patogenů rostlin a živočichů. Následující přehled se věnuje druhům invazním – tj. těm, které mají potenciál se po zavlečení nekontrolovaně šířit v přírodním prostředí a představovat rizika pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby (takových je zhruba jedna desetina ze zjištěného počtu). Přehled zahrnuje všechny významné a již delší dobu naturalizované druhy (např. Ophiostoma novo-ulmi), zástupce nově invadujících či již naturalizovaných, ale méně známých, avšak rovněž nebezpečných druhů (např. Cryptostroma corticale) a některé druhy méně známé s relativně slabším impaktem, které však zasahují biotopy dosud považované za prosté invazí (např. Colletotrichum salicis). Výběr detailně prezentovaných druhů rozhodně není kompletní, jeho cílem je spíše přiblížit zástupce nejrůznějších ekologických skupin patogenů pronikajících do nejrůznějších biotopů a společenstev a demonstrovat tak šíři a rozsah problému invazí těchto organismů.

Mapové výstupy potenciální distribuce a impaktu vybraných invazních patogenů v ochraně přírody a v lesnictví jsou umístěny na geoportálech VÚKOZ v.v.i. a ÚHÚL:  
https://vukoz.maps.arcgis.com/home/index.html 
https://geoportal.uhul.cz/mapy/MapyOprl.html 

 
Aphanomyces astaci 
Batrachochytrium dendrobatidis 
Colletotrichum salicis 
Cryptostroma corticale 
Dothistroma septosporum 
Erysiphe alphitoides 
Eutypella parasitica 
Gemmamyces piceae 
Hymenoscyphus fraxineus 
Lecanosticta acicola 
Melampsoridium hiratsukanum 
Ophiostoma novo-ulmi 
Phytophthora alni 
Phytophthora cactorum 
Phytophthora cambivora 
Phytophthora cinnamomi 
Phytophthora plurivora 
Phytophthora ramorum 
Verticillium alboatrum 
  

K významným invazním patogenům patří Phytophthora plurivora (vlevo: zoosporangia patogenu uvolňující infekční zoospory, vpravo odumírající hostitelé – buky lesní).