Předběžný seznam nepůvodních druhů hub a oomycetů ČR


Předběžný seznam nepůvodních hub a houbových organismů (oomycetů) v ČR vznikl s využitím celosvětových i evropských databází nepůvodních organismů (zejména DAISIE, ale i dalších, zejména EASIN, GISD, NOBANIS). Data o výskytu druhů na území ČR uvedených v těchto zdrojích byla vyhledávána v nejrůznější vědecké literatuře – v mezinárodních i lokálních zdrojích a databázích (zejména GBIF) a katalozích většiny významných sbírek a herbářů (včetně Národního muzea). Tento předběžný seznam obsahuje celkem 539 položek nepůvodních hub a houbových organismů, z nichž cca 88 % jsou parazité rostlin, zbývající část pak zahrnuje druhy saprotrofní, mykorhizní a několik dalších skupin včetně dvou zástupců parazitů živočichů. Výskyt všech uvedených druhů v ČR je doložen buď spolehlivým literárním údajem či herbářovou nebo sbírkovou položkou. U desítek druhů o jejichž výskytu na území ČR nejsou vážné pochybnosti, nicméně neexistují k němu věrohodné podklady, nejsou v seznamu zahrnuty.  

Druhy jsou v seznamu uvedeny primárně pod platným jménem dle Index Fungorum (https://www.indexfungorum.org/) a abecedně řazeny v příslušné taxonomické skupině (třídě). V seznamu jsou uvedeny druhy jak nepůvodní (A – alien) tak druhy kryptogenní (C – cryptogenic), evropské, ale v ČR pravděpodobně nepůvodní (E), u několika druhů prozatím nebylo možné rozhodnout o zařazení. Seznam obsahuje jak archeomycety (druhy s předpokládaným zavlečením do Evropy před r. 1492), tak neomycety. 

Seznam lze považovat prozatím pouze za předběžný a během r. 2023 proběhne jeho důkladná revize – lze tedy očekávat, že přibudou jména četných druhů dalších, některé údaje se upřesní, a nelze rovněž vyloučit, že některé druhy a sporné údaje budou z přehledu odstraněny. Přes tyto nedostatky, kterým se při vytváření seznamů nepůvodních hub a oomycetů vyhnout nelze (a které jdou vesměs na účet obtížnému a opožděnému výzkumu této skupiny organismů), se jedná o první vyčerpávající seznam nepůvodních hub a oomycetů na území ČR, o seznam zpracovaný s nejvyšší možnou mírou důkladnosti a zodpovědnosti, který v tomto ohledu řadí ČR na jedno z předních míst v úrovni výzkumu v této oblasti v Evropě. 
 
Cenným vstupním podkladem při přípravě seznamu byly studie zpracované v letech 2020 a 2021 pro Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí,   jejichž spoluautorům – Markétě Hrabětové, Janě Palicové, Veronice Dumalasové, Aleně Hemzalové a Davidu Novotnému zejména děkujeme. Velkou pomocí byly rovněž mnohé monografické studie (např. Urban & Marková 2009, Mieslerová & al. 2020, Muller & Kokeš 2008). Zvláštní poděkování však patří Markétě Šandové za obětavou práci při ověřování a dokumentaci položek v herbářích Národního muzea. Poděkování ale dlužíme mnoha desítkám českých a moravských mykologů a fytopatologů, protože jen na základě jejich dlouholeté práce mohl tento seznam vzniknout. 

                                          Karel Černý, Zuzana Haňáčková, Daniel Zahradník  

Třída

Druh

Autor

Synonyma

Ekologie

Status

Záznam v ČR

Reference v ČR